کفش چرمی

چرا کلنیل حافظ محصولات چرمی شماست؟

[woodmart_title align=”right” style=”bordered” woodmart_css_id=”60155268d2ffe” title=”ما و کفش هایمان” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDE1NTI2OGQyZmZlIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
کفــش هــا همیشــه مــی تواننــد در مــورد صاحبانشــان گواهــی بدهنــد. کفشهایــی کــه در وضعیـت عالـی هسـتند از شـخصیت مرتـب و هوشـیار صاحـب انهـا حکایـت دارد. کفش هـای شـیک ومرتـب، بخـش اصلـی ازمجموعـه لبـاس یـک مدیـر یـا صاحـب کسـب وکار حرفـه ای اسـت. بـا مراقبـت درسـت، کفـش هـای رسـمی همیشـه شـیک و مرتـب بـه نظـر مـی رسـند و بـه کیفیـت کلـی لبـاس و ظاهـر شـما کمـک میکننـد. کفـش چرمـی درسـت ماننـد یـک سـاعت گـران قیمـت یـا حتـی یـک خـودروی مجلـل،یکــی از امــوال بــا ارزشــی اســت کــه نــه تنهــا بایــد روی آن ســرمایه گذاری کــرد بلکــه الزام اســت درســت ماننــد یــک ســرمایه ارزشــمند از آن محافظــت کــرده و عمــر ایــن ســرمایه ارزشــمند را افزایــش داد. اگرچــه بــه نظــر نمیرســد ارزش یــک جفــت کفــش چــرم زنانــه یــا مردانــه طــی ســال ها افزایــش پیــدا کنــد، امــا اگــر از ایــن کفش هــا خــوب نگهــداری شــود، میتوانــد بــرای طولانــی مــدت مــورد اســتفاده مفیــد قــرار گرفتــه و شــما را از خریــد کفش هــای متعــدد بــی نیــاز کنــد. بــا اینکــه چــرم یکــی از مقاومتریــن اجناســی اســت کــه میتوانـد در تولیـد هـر نـوع کفـش یـا لباسـی بـه کار بـرود امـا اگـر از آن درسـت محافظـت نشــود میتوانــد بــه عکــس عمــر بســیار کوتاهــی هــم داشــته باشــد. عمـر کفشهـای چرمـی بسـتگی بـه مراقبـت صحیـح از آن هـا دارد و ایـن مراقبـت نیازمنـد ابـزار حرفـه ای و مناسـب اسـت. کلنیـل آلمـان یکـی از بهتریـن برندهـای مراقبـت و محافظــت از چــرم در دنیــا اســت کــه امســال ۱۱۱ ســاله شــد. اصــول نگهــداری از کفــش و محصــولات چرمــی یکســان اســت و شــما میتوانیــد از هــر بنــد حرفــه ای دلخــواه خودتــان اســتفاده کنیــد. اســتفاده مــداوم، کفــش هــا را در معــرض فشــارهای مختلــف قــرار میدهــد و آلودگـی و رطوبـت و نگهـداری اشـتباه باعـث فرسـوده شـدن سـریعتر کفـش میگـردد و در فصلهـای بارانـی وبرفـی، بـرف یـا نمـک میتوانـد اثـر مانـدگار روی کفـش هـای چرمـی شـما بگـذارد. در مـورد نحـوه صحیـح نگهـداری از کفـش هـای چرمـی تـان بدانیـد.
[woodmart_title align=”right” style=”bordered” woodmart_css_id=”6015527211a08″ title=”مراقبت صحیح از کفشهای چرمی رسمی” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDE1NTI3MjExYTA4IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
چــرم یــک محصــول طبیعــی و قابــل ارتجــاع اسـت. پـاره نمیشـود. ضـدآب اسـت، تنفـس پذیـر و حتــی یــک عایــق اســت. محافظتــی کــه چــرم احتیـاج دارد قابـل مقایسـه بـا پوسـت انسـان اسـت. طبیعــی اســت کــه تاثیرپذیــر از گذشــت زمــان و اثــرات آن اســت. بنابرایــن نیازمنــد همــان درجــه از وســواس و مراقبــت اســت. کفــش هــای خیلــی خــوب بایــد از یــک طــرف ظاهــر شــما را کامــل کـرده و از طـرف دیگـر پـای شـما را بـرای ایسـتادن و قــدم زدن طولانـی محافظــت کننــد.رسـیدگی بـه کفـش هـای چرمـی و جیـر ۳ مرحله اساسی دارد.
تمیز کردن
محافظت کردن
مراقبت کردن
در آلمـان ایـن فرهنـگ کامـلاْ جـا افتـاده  اسـت کــه مثـلاً در روزهــای یکشــنبه حتمــا کفش هــای خودشـان را تمیـز و محافظـت میکننـد و هـر زمـان از کفش فروشـی کفشـی جدیـد تهیـه کنـد بلافاصلـه آن را ضــد آب میکننــد و ایــن عــادات کامــلاً بــرای آنهـا جـا افتـاده اسـت.بیاید با هم با مراحل این کار آشنا شویم.
[woodmart_title align=”right” style=”bordered” woodmart_css_id=”60155279a00c4″ title=”مرحله اول:تمیز کردن” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDE1NTI3OWEwMGM0IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
قبـل از هـر چیـز، از قالب کفش مناسـب اسـتفاده کنیـد. بـا ایـن کار چیـن و چروک هـای کفـش صاف میشــوند، فــرم کلــی کفــش حفــظ میشــودو درعیــن حــال تمیــز کــردن و واکــس زدن کفــش هــم آســان میشــود چــون میتــوان از دســته آن بــرای در دســت نگــه داشــتن کفــش اســتفاده کــرد و مراقبت کننــده و محافظت کننــده هــا را بــه طــور یکنواخــت روی ســطح آن پخــش کــرد. همانطـور کـه شـما بـه دسـت روغنـی، کـرم نمیزنیــد ابتــدا بایــد کفــش را پاکیــزه کنیــم. مهمتریــن ابــزار بــرای پاکیــزه کــردن کفــش، برس هــا هســتند کــه یــا بــه تنهایــی یــا بــاتمیزکننده هــا میشــود اســتفاده کــرد.
[woodmart_title align=”right” style=”bordered” woodmart_css_id=”60155281ecd00″ title=”لبه یا لژ کفش” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDE1NTI4MWVjZDAwIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
اگــر لاستیک لبــه جلویــی کفــش یــا لــژ آن را میخواهیــد تمیــز کنیــد در صــورت ســفید بــودن از Sneaker White و در صــورت وجــود رنگــی بــه
جـز سـفید از Carbon Midsole Cleaner بـه همـراه یـک دسـتمال تمیـز اسـتفاده کنیـد.
[woodmart_title align=”right” style=”bordered” woodmart_css_id=”6015528940868″ title=”کف کفش” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDE1NTI4OTQwODY4IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
بــرای تمیــز کــردن کــف کفــش تنهــا بــه دو چیــز احتیــاج داریــد، فــوم تمیزکننــده و بــرس تمیزکننـده. ایـن قسـمت از کفـش اکثـراْ فرامـوش
میشــوند ولــی خیلــی مهــم هســتند. کفشهــای ســاخته شــده از چــرم یــا جیــر اغلــب بــا مراقبــت بســیار تهیــه مــی شــوند ولــی کــف چرمــی آنهــاتوجــه کمتــری دریافــت میکننــد در حالــی کــه زحمــت اصلــی را مــی کشــند.
[woodmart_title align=”right” style=”bordered” woodmart_css_id=”601552913e8cd” title=”داخل کفش” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDE1NTI5MTNlOGNkIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
بــرای از بیــن بــردن بــوی بــد و تمیــز کــردن داخـل کفـش، پیشـنهاد میکنیـم از خوشـبو کننـده و تمیــز کننــده داخــل کفــش Carbon Odor Cleaner اســتفاده کنیــد.
[woodmart_title align=”right” style=”bordered” woodmart_css_id=”601552989cd27″ title=”تمیز کردن رویه کفش” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDE1NTI5ODljZDI3IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
در ابتـدا بـا دسـتمال پولیـش یـا بـرس تمیزکننـده کلنیـل یـا (برنـد دلخواهتـان) کفـش را تمیـز کنیـد. اگـر بـه تمیـزی بیشـتر نیــاز بــود یــا بــرای رفــع لکه هــای آب، بــرف و یــا ســایر لکه هــای غیرروغنــی میتوانیــد از Shampoo Direct اسـتفاده کنیـد. فـوم تمیزکننـده Carbon Cleaning Foam بـا اسـفنج یـا دسـتمال مناسـب تمیـز کننـده خـوب و قــوی بــرای انــواع ســطوح اســت. بــرای آنهایی کــه محصــولات ارگانیــک ترجیــح میدهنــد  Bamboo Lotion میتوانــد کمــک شـما باشـد بـرای سـطوحی کـه خیلـی کثیـف نباشـند ولـی در عـوض میتوانیـد از ایـن محصـول بـرای کیـف و کـت چرمی تـان هـم اسـتفاده کنیـد. Shampoo Direct به دلیـل داشـتن سـر اسـفنجی هـم کاربـردش راحـت اسـت و هـم بـرای سـایر کفش هـا از جملـه پارچـهای و ورزشـی نیـز میتوانـد بـه کمـک شـما بیایـد. در انجـام ایـن کار شـما بایـد مراقـب باشـید کـه کفـش بیـش ازحـد خیـس نشـود در ایـن صـورت بـه زمـان طولانی تـری بـرای خشـک شـدن نیـاز دارد. پـس از تمیـز کـردن، اجـازه دهیـد کفـش در هـوای آزاد خشـک شـود. آنهـا را نزدیـک شـوفاژ یـا رادیاتـور قـرار ندهیـد.بــرای تمیــز کــردن راحــت و ســریع روزانــه میتوانیــد از اســفنج براق کننــده اســتفاده کنیــد. نکتــه مهــم در مــورد بــراق کننده هـا ایـن اسـت کـه به دلیـل داشـتن رزیـن منافـذ چـرم را مسـدود میکننـد و تنفـس پذیـری چـرم کاهـش پیـدا میکنـدو ایـن باعـث کاهـش عمـر مفیـد کفـش میشـود. پیشـنهاد میکنیـم هرزمـان از بـراق کننده هـا اسـتفاده کردیـد ظـرف چنـدروز لایه بـراق را بـا اسـتفاده از محصـولات تمیـز کننـده برداریـد، واکـس بزنیـد و از طریـق پولیـش بـرق طببیعـی ایجـاد کنیـد.
[woodmart_title align=”right” style=”bordered” woodmart_css_id=”601552a0e4dd2″ title=”مرحله دوم :محافظت” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDE1NTJhMGU0ZGQyIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
به عنــوان یــک قانــون کلــی بایــد کفـش هـای نـو خـود را بـه محـض خریـد و قبــل از اســتفاده در برابــر آلودگــی، آب و گــرد و خــاک، گل، بــرف و یــا هــر اتفــاق غیرمنتظــره ای محافظــت کنیــم.محافظــت کــردن مــی توانــد چــرم را دربرابــر لکه هــای آب ناشــی از بــاران و یــا آلودگـی ناشـی از ریختـن نوشـیدنی یـا خوراکـی در مهمانی هــا محافظــت کنــد. ایــن کار باعــث میشــود تــا مایعــات جــذب نشــوند و آلودگــی روی سـطح باقـی بمانـد و بـه داخـل منافـذ چـرم و جیـر نفـوذ نکنـد و به راحتـی قابـل پـاک شـدن باشــد.یــک ضــد آب کننــده حرفــه ای در عیــن ضــدآب کــردن راه تنفــس چــرم و جیــر را نمیبنــدد و ایــن باعــث حفــظ کیفیــت چــرم و مانــدگاری آن میشــود. توصیــه مــی کنیــم از هــر برنــدی کــه اســتفاده مــی کنیــد بــه خاصیــت تنفــس پذیــری آن دقــت کنیــد. مــا بــه شــما محصــول ضـدآب و ضـد لـک بـا تکنولـوژی کربـن  Carbon Protecting Spray را پیشــنهاد مــی دهیــم کــه بـرای چـرم، جیـر و پارچـه کاربـرد دارد، مانـع ازتنفـس چـرم نمـی شـود و تـا  ۳ مـاه مانـدگاری دارد.
[woodmart_title align=”right” style=”bordered” woodmart_css_id=”601552a8a3bc6″ title=”مرحله دوم :مراقبت” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDE1NTJhOGEzYmM2IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
در مرحلــه ســوم بایــد از چــرم مراقبـت بـه عمـل آورد تـا نـرم بمانـد و انعطـاف پذیـری خـودش را از دسـت ندهــد. مراقبــت صحیــح بــا اســتفاده از واکــس و کرم هــای چــرم انجــام میشــود. کرم هــای مراقبت کننــده شــامل مــواد مغــذی لازم بــرای چــرم هســتند و در عیــن حــال رنــگ چــرم را احیــا میکننــد. چــرم، بــا گذشــت زمان و با پوشیدن متوالی مواد مورد نیاز خود را از دست می دهد که می توان به راحتی آن را به چرم بازگرداند تا زیبایی واقعی رنگها نمایان شود و چرم نیز نرمی و انعطاف پذیری خود را بدست آورد . یکی از بهترین مراقبت کننده های دارای واکس و روغن های طبیعی مورد نیاز چرم  Cream De Luxe  است . این محصول در سه رنگ مشکی و  قهوه ای و بی رنگ عرضه می شود . با استفاده از یک فرچه مناسب مقدار کمی از آن را روی کفش یکنواخت پخش کنید و پس از خشک شدن حتماً  با برس مناسب آن را پولیش نمایید تا  مقادیر اضافی واکس پاک شوند و برق اصلی کفش نمایان شود . اینکه هر چند وقت یکبار این کار را انجام دهید تا حدی به سلیقه و ترجیح شخصی شما باز می گردد . برخی دوست دارند کفش هایشان مثل آیینه بدرخشد و برخی دیگر دلشان می خواهد کفشهای چرمشان کمی کار کرده و خاکی تر به نظر برسد .
[woodmart_title align=”right” style=”bordered” woodmart_css_id=”601552b0603ac” title=”چند نکته مفید در رابطه با نگهداری” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDE1NTJiMDYwM2FjIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
 خشـک شـدن کفـش زمـان میخواهـد بنابرایـن آنهـا را کنـار بخـاری قـرار ندهیـد. خشـک کـردن سـریع باعـث شــکنندگی چــرم میشــود . کفشهــای چرمــی رطوبــت را جــذب و ذخیــره میکننــد و در طــول روز همــراه بــا پــای شــما افزایــش پیــدا میکنــد. بعــد از یــک روز پوشــیدن، چــرم نیــاز بــه اسـتراحت حـدود ۲۴ سـاعت دارد قبـل از پوشـیدن مجـدد تــا رطوبــت جــذب شــده در طــی اســتفاده را دفــع کنــد.ترتیــب مراقبــت از چــرم به طــور کلــی بــه صــورت:تمیــز کــردن ،ضــد آب کــردن، مراقبــت کــردن اســت.از خیــس شــدن کفــش چــرم خــودداری کنیــد. اگــر کفــش چرمــی شــما خیــس شــد، بــه محــض امــکان داخــل آن را بــا روزنامــه پــر کــرده و دور ازحــرارت مســتقیم قــرار دهیــد. حــرارت مسـتقیم اگرچـه باعـث میشـود کفـش بـه سـرعت خشـک شـود، امـا روی پوسـته کفـش ایجـادشکســتگی کــرده و باعــث بازشــدن قســمت های چســب خــورده کفــش میشــود.بــرای کفشهــای چــرم خــود یــک قالــب کفــش تهیــه کنیــد و بعــد از واکــس زدن و تمیــزکــردن از آن اســتفاده کنیــد. ایــن قالبهــا هــم فــرم انــواع کفــش زنانــه و مردانــه را بــه خوبــی حفـظ میکننـد و هـم احتمـال ترک خوردگـی آن را کاهـش میدهنـد و هـم بـرای تمیـز کـردن و مراقبــت کار شــما را راحــت میکننــد.یـک مـدل کفـش چـرم را هـر روز و بـه صـورت مـداوم اسـتفاده نکنیـد چـون ایـن اسـتفاده مسـتمر عمـر آنهـا را کاهـش میدهـد. بهتـر اسـت از حداقـل دو مـدل کفـش بـه صـورت متنـاوب اسـتفاده کنیـد و هرچنـد روز یـک بـار بـه کفـش چـرم خـود اسـتراحت دهیـد تـا کمـی تنفـس کنـد.
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *