[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”6010f882875ed” title=”مقاله” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDEwZjg4Mjg3NWVkIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
کفــش هــا همیشــه مــی تواننــد در مــورد صاحبانشــان گواهــی بدهنــد. کفشهایــی کــه در وضعیـت عالـی هسـتند از شـخصیت مرتـب و هوشـیار صاحـب انهـا حکایـت دارد. کفشهـای شـیک ومرتـب، بخـش اصلـی ازمجموعـه لبـاس یـک مدیـر یـا صاحـب کسـب وکار حرفـه ای اسـت. بـا مراقبـت درسـت، کفـش هـای رسـمی همیشـه شـیک و مرتـب بـه نظـر مـی رسـند و بـه کیفیـت کلـی لبـاس و ظاهـر شـما کمـک میکننـد. کفـش چرمـی درسـت ماننـد یـک سـاعت گـران قیمـت یـا حتـی یـک خـودروی مجلـل، یکــی از امــوال بــا ارزشــی اســت کــه نــه تنهــا بایــد روی آن ســرمایه گذاری کــرد بلکــه الزام اســت درســت ماننــد یــک ســرمایه ارزشــمند از آن محافظــت کــرده و عمــر ایــن ســرمایه ارزشــمند را افزایــش داد. اگرچــه بــه نظــر نمیرســد ارزش یــک جفــت کفــش چــرم زنانــه یــا مردانــه طــی ســالها افزایــش پیــدا کنــد، امــا اگــر از ایــن کفشهــا خــوب نگهــداری شــود، میتوانــد بــرای طولانــی مــدت مــورد اســتفاده مفیــد قــرار گرفتــه و شــما را از خریــد کفشهــای متعــدد بــی نیــاز کنــد. بــا اینکــه چــرم یکــی از مقاومتریــن اجناســی اســت کــه میتوانـد در تولیـد هـر نـوع کفـش یـا لباسـی بـه کار بـرود امـا اگـر از آن درسـت محافظـت نشــود میتوانــد بــه عکــس عمــر بســیار کوتاهــی هــم داشــته باشــد. عمـر کفشهـای چرمـی بسـتگی بـه مراقبـت صحیـح از آن هـا دارد و ایـن مراقبـت نیازمنـد ابـزار حرفـه ای و مناسـب اسـت. کلنیـل آلمـان یکـی از بهتریـن برندهـای مراقبـت و محافظــت از چــرم در دنیــا اســت کــه امســال ۱۱۱ ســاله شــد. اصــول نگهــداری از کفــش و محصــولات چرمــی یکســان اســت و شــما میتوانیــد از هــر بنــد حرفــه ای دلخــواه خودتــان اســتفاده کنیــد. اســتفاده مــداوم، کفــش هــا را در معــرض فشــارهای مختلــف قــرار میدهــد و آلودگـی و رطوبـت و نگهـداری اشـتباه باعـث فرسـوده شـدن سـریعتر کفـش میگـردد و در فصلهـای بارانـی وبرفـی، بـرف یـا نمـک میتوانـد اثـر مانـدگارروی کفـش هـای چرمـی شـما بگـذارد. در مـورد نحـوه صحیـح نگهـداری از کفـش هـای چرمـی تـان بدانیـد.
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”6010f8ebede71″ title=”مراقبت صحیح از کفشهای چرمی” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDEwZjhlYmVkZTcxIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
چــرم یــک محصــول طبیعــی و قابــل ارتجــاع اسـت .محافظتــی کــه چــرم احتیـاج دارد قابـل مقایسـه بـا پوسـت انسـان اسـت. طبیعــی اســت کــه تاثیرپذیــر از گذشــت زمــان و اثــرات آن اســت. بنابرایــن نیازمنــد همــان درجــه از وســواس و مراقبــت اســت. کفــش هــای خیلــی خــوب بایــد از یــک طــرف ظاهــر شــما را کامــل کـرده و از طـرف دیگـر پـای شـما را بـرای ایسـتادن و قــدم زدن طولانـی محافظــت کننــد. رسـیدگی بـه کفـش هـای چرمـی و جیـر ۳ مرحله اساسی دارد. تمیز کردن محافظت کردن مراقبت کردن در آلمـان ایـن فرهنـگ کامـلاْ جـا افتـاده  اسـت کــه مثــلا در روزهــای یکشــنبه حتمــا کفشهــای خودشـان را تمیـز و محافظـت میکننـد و هـر زمـان از کفش فروشـی کفشـی جدیـد تهیـه کنـند بلافاصلـه آن را ضــد آب میکننــد و ایــن عــادات کامــلاْ بــرای آنهـا جـا افتـاده اسـت. بیاید با هم با مراحل این کار آشنا شویم:
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”6010f9475a38b” title=”مرحله اول” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDEwZjk0NzVhMzhiIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
تمیز کردن قبـل از هـر چیـز، از قالب کفش مناسـب اسـتفاده کنیـد. بـا ایـن کار چیـن و چروکهـای کفـش صاف میشــوند، فــرم کلــی کفــش حفــظ میشــود، و در عیــن حــال تمیــزکــردن و واکــس زدن کفــش هــم آســان میشــود چــون میتــوان از دســته آن بــرای در دســت نگــه داشــتن کفــش اســتفاده کــرد و مراقبت کننــده و محافظت کننــده هــا را بــه طــور یکنواخــت روی ســطح آن پخــش کــرد. همانطـور کـه شـما بـه دسـت روغنـی، کـرم نمیزنیــد ابتــدا بایــد کفــش را پاکیــزه کنیــم. مهمتریــن ابــزار بــرای پاکیــزه کــردن کفــش، برسهــا هســتند کــه یــا بــه تنهایــی یــا بــا تمیزکننده هــا میشــود اســتفاده کــرد.
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”6010f9797c41d” title=”مرحله دوم” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDEwZjk3OTdjNDFkIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
محافظت به عنــوان یــک قانــون کلــی بایــد کفـش هـای نـو خـود را بـه محـض خریـد و قبــل از اســتفاده در برابــر آلودگــی، آب و گــرد و خــاک، گل، بــرف و یــا هــر اتفــاق غیرمنتظــره ای محافظــت کنیــم. محافظــت کــردن مــی توانــد چــرم را در برابــر لکه هــای آب ناشــی از بــاران و یــا آلودگـی ناشـی از ریختـن نوشـیدنی یـا خوراکـی در مهمانی هــا محافظــت کنــد. ایــن کار باعــث میشــود تــا مایعــات جــذب نشــوند و آلودگــی روی سـطح باقـی بمانـد و بـه داخـل منافـذ چـرم و جیـر نفـوذ نکنـد و به راحتـی قابـل پـاک شـدن باشــد. یــک ضــد آب کننــده حرفــه ای در عیــن ضــد آب کــردن راه تنفــس چــرم و جیــر را نمیبنــدد و ایــن باعــث حفــظ کیفیــت چــرم و مانــدگاری آن میشــود. توصیــه مــی کنیــم از هــر برنــدی کــه اســتفاده مــی کنیــد بــه خاصیــت تنفــس پذیــری آن دقــت کنیــد. مــا بــه شــما محصــول ضـدآب و ضـد لـک بـا تکنولـوژی کربـن Carbon Protecting Spray را پیشــنهاد مــی دهیــم کــه بـرای چـرم، جیـر و پارچـه کاربـرد دارد، مانـع از تنفـس چـرم نمـی شـود و تـا ۳ مـاه مانـدگاری دارد.
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”6010f9cb0b8ed” title=”مرحله سوم” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDEwZjljYjBiOGVkIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
مراقبت در مرحلــه ســوم بایــد از چــرم مراقبـت بـه عمـل آورد تـا نـرم بمانـد و انعطـاف پذیـری خـودش را از دسـت ندهــد. مراقبــت صحیــح بــا اســتفاده از واکــس و کرم هــای چــرم انجــام میشــود. کرم هــای مراقبت کننــده شــامل مــواد مغــذی لازم بــرای چــرم هســتند و در عیــن حــال رنــگ چــرم را احیــا میکننــد. چــرم، بــا گذشــت زمـان و بـا پوشـیدن متوالـی مـواد مـورد نیـاز خـود را از دسـت میدهـد کـه مـی تـوان بـه راحتـی آن را بـه چـرم بازگرداند تـا زیبایـی واقعـی رنـگ هـا نمایان شـود و چــرم نیــز نرمــی و انعطــاف پذیــری خــود را بدســت آورد. یکــی از بهتریــن مراقبــت کننده هــای دارای واکـس و روغن هـای طبیعـی مـورد نیـاز چـرم Cream De Luxe اسـت. ایـن محصـول در سـه رنـگ مشـکی، قهـوه ای و بیرنـگ عرضـه میشــود. بــا اســتفاده از یــک فرچــه مناســب مقــدار کمــی از آن را روی کفــش یکنواخــت پخــش کنیــد و پــس از خشــک شــدن حتمــا بــا بــرس مناســب آن را پولیــش نماییــد تــا مقادیــر اضافــه واکــس پــاک شــوند و بــرق اصلــی کفــش نمایــان شــود. ایــن کـه هـر چنـد وقـت یـک بـار ایـن کار را انجـام دهیـد تـا حـدی بـه سـلیقه و ترجیـح شـخصی شــما بــاز میگــردد. برخــی دوســت دارنــد کفشهایشــان مثــل آیینــه بدرخشــد و برخــی دیگــر دلشــان میخواهــد کفشهــای چرمشــان کمــی کارکــرده و خاکی تــر بــه نظــر برســد.
چند نکته مفید در رابطه با نگهداری خشـک شـدن کفـش زمـان میخواهـد بنابرایـن آنهـا را کنـار بخـاری قـرار ندهیـد. خشـک کـردن سـریع باعـث شــکنندگی چــرم میشــود. کفشهــای چرمــی رطوبــت را جــذب و ذخیــره میکننــد و در طــول روز همــراه بــا پــای شــما افزایــش پیــدا میکنــد. بعــد از یــک روز پوشــیدن، چــرم نیــاز بــه اسـتراحت حـدود ۲۴ سـاعت دارد قبـل از پوشـیدن مجـدد تــا رطوبــت جــذب شــده در طــی اســتفاده را دفــع کنــد. ترتیــب مراقبــت از چــرم به طــور کلــی بــه صــورت: تمیــز کــردن ،ضــد آب کــردن،مراقبــت کــردن اســت. از خیــس شــدن کفــش چــرم خــودداری کنیــد. اگــر کفــش چرمــی شــما خیــس شــد، در صورت امکان داخــل آن را بــا روزنامــه پــر کــرده و دور از حــرارت مســتقیم قــرار دهیــد. حــرارت مسـتقیم اگرچـه باعـث میشـود کفـش بـه سـرعت خشـک شـود، امـا روی پوسـته کفـش ایجـاد شکســتگی کــرده و باعــث بازشــدن قســمت های چســب خــورده کفــش میشــود. بــرای کفشهــای چــرم خــود یــک قالــب کفــش تهیــه کنیــد و بعــد از واکــس زدن و تمیــز کــردن از آن اســتفاده کنیــد. ایــن قالب هــا هــم فــرم انــواع کفــش زنانــه و مردانــه را بــه خوبــی حفـظ میکننـد و هـم احتمـال ترک خوردگـی آن را کاهـش میدهنـد و هـم بـرای تمیـز کـردن و مراقبــت کار شــما را راحــت میکننــد. یـک مـدل کفـش چـرم را هـر روز و بـه صـورت مـداوم اسـتفاده نکنیـد چـون ایـن اسـتفاده مسـتمر عمـر آنهـا را کاهـش میدهـد. بهتـر اسـت از حداقـل دو مـدل کفـش بـه صـورت متنـاوب اسـتفاده کنیـد و هرچنـد روز یـک بـار بـه کفـش چـرم خـود اسـتراحت دهیـد تـا کمـی تنفـس کنـد.
[woodmart_title style=”shadow” woodmart_css_id=”6010fcd1f18f5″ title=”نکات اساسی نگهداری و مراقبت از کیف چرم” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDEwZmNkMWYxOGY1IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”6010fada427cb” title=”مراقبت را از همان لحظه اول شروع کنید” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDEwZmFkYTQyN2NiIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
اگر می‌خواهید پیش از آنکه آسیبی به کیف چرمتان برسد از آن محافظت کنید، بهتر است از مرطوب‌کننده‌ها و مراقبت کننده چرم استفاده کنید. مراقبت کننده ها تنها مخصوص کفش‌های چرم نیستند، بلکه بسیاری از مراقبت کننده ها و مرطوب کننده‌ها برای همه محصولات چرم و جیر و نبوک، طراحی شده‌اند و می‌توانند ماندگاری چرم را افزایش دهند..
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”6010fb0b0e19e” title=”کیف‌های چرم را درست، نگهداری کنید” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDEwZmIwYjBlMTllIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
بهتر است کیف چرم خودتان را در آشفته بازار پایین کمد لباس‌ها نگهداری نکنید! اگر کیف چرم را در جایی بگذارید که به آن فشاری وارد نمی‌شود و آن را داخل یک پارچه نخی یا محافظ قرار دهید، می‌توانید مطمئن باشید که عمر طولانی‌تری خواهد داشت.
هیچ وقت کیف چرمتان را داخل کیسه‌های نایلونی که رطوبت را در خود نگه می‌دارند، قرار ندهید.وقتی قرار نیست از کیفتان استفاده کنید، همیشه داخل آن را پر نگه دارید. برای این کار می‌توانید از چند روسری، ژاکت یا پارچه‌های نخی استفاده کنید یا داخل آن یک کیف دیگر قرار دهید. پر نگه داشتن کیف باعث می‌شود، کیف شما تحت فشار فرم خودش را از دست ندهد و شکسته نشود.
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”6010fc0bbb228″ title=”تمیز کردن و مراقبت کردن از کیف” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDEwZmMwYmJiMjI4IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
بهتر است پس از چند بار استفاده از کیف از محصولات تمیزکننده (بامبولوشن Bamboo Lotion) و مراقبت کننده (Leather Cream1909) استفاده کرد و بهترین راه پیشگیری از آسیب به کیف استفاده از محافظت کننده ها (Carbon Protect Spray)  می باشد که باعث می شود هم عمر کیف زیاد شود و از لک شدن آن جلوگیری می کند و همچنین در مقابل نورخورشید هم محافظت می کند .
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”6010fc3c7916f” title=”از زیپ و بخش‌های فلزی کیف نگهداری کنید” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDEwZmMzYzc5MTZmIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
فراموش نکنید که هر قدر هم بدنه چرمی کیفتان را تمیز و براق نگه دارید، اگر زیپ‌ها یا بند زنجیری کیفتان، از بین برود، آن کیف ظاهر مرتب و خاصش را از دست می‌دهد.
پس مواظب باشید که جزییات فلزی کیفتان زنگ‌زده و کثیف نباشد.
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”6010fc75ca976″ title=”این نکات کوچک را از قلم نیاندازید” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDEwZmM3NWNhOTc2IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzFlNzNiZSJ9fQ==” title_width=”100″]
  • اگر دستتان کثیف است یا تازه از کرم مرطوب کننده استفاده کرده‌اید به کیف چرمتان دست نزنید.
  • کیفتان را در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید.
  • یک کیف چرم را هر روز و همیشه استفاده نکنید، گاهی به آن استراحت دهید.
  • از برس جیر برای تمیز کردن کیف‌های جیر استفاده کنید.
  • از احیا کننده جیر مانند Nubuk+Textile  برای کیف های جیر استفاده کنید.
  • از محافظت کننده جیر مانند Nubuk+Velours  برای ضد آب کردن استفاده کنید.
  • استفاده منظم از مراقبت کننده چرم(Leather cream 1909 ،Leather Lotion 1909) باعث لطافت و دوام بالای کیف چرم شما می‌شود
  •  برای نگهداری از کیف چرم مورد علاقه خود، مراقب خودکار، چربی، عطر، اسپری، استون و سایر محلول های شیمیایی که در کیف چرم خود قرار می‌دهید باشید تا موجب ایجاد لکه نشوند.
  • کیف‌های تولید شده از جیر، نبوک و اشبالت به دلیل ماهیت رنگرزی، احتمال رنگ‌دهی جزئی دارند.